kiranr v.2020.03.22

#data
#python
#pentaho
#kettle
#bash
#shell
#aws
#java